Stress coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Stress coaching - København

 

Stress forebyggelse, stresshåndtering og efterværn

 

ErhvervsCoach® tilbyder kurser, coaching og vejledning indenfor stresshåndtering

 

Stress er ikke en sygdom, men en tilstand - der over tid kan lede til sygdom. Psykologisk set, kan stressfulde belastningsreaktioner lede til fx angst, depression og udbrændthed. Derfor skal stress tages alvorligt. Stress er et individuelt fænomen. Der er således mange definitioner på stress. Så i bund og grund handler det om at finde ud af hvad stress er for dig, hvad der stresser dig og hvorfor det stresser dig. Dernæst undersøger vi hvilke symptomer og konsekvenser stressen har for dig. Når du ved hvor du står, kan du begynde at kigge fremad - mod der hvor du gerne vil være i dit liv, hvordan du kommer derhen og hvordan du håndterer din stress undervejs.

 

Det er en kunst at brænde for noget, uden at brande ud!

 

Mange har et hektisk liv. Gennem stresscoaching støttes du i at være autentisk samt at leve i integritet med dig selv, din personlighed og dine værdier, så du lever det liv du ønsker og når de resultater du vil - uden at brænde ud. Gennem stresscoaching arbejder du bl.a. med afklaring, indsigt, overblik, struktur, kompetencer, prioritering, målsætning, værktøjer, metoder og copingstrategier, således at du udnytter dine ressourcer maksimalt, mestre din stress, balancere dit liv, realisere dine værdier og når dine mål. Det er vigtigt at skabe balance mellem de krav du stilles/stiller dig selv og den kontrol/indflydelse du har på din situation (Karasek & Theorell). Dernæst at balancere dine oplevede/faktiske udfordringer med dine oplevede/faktiske ressourcer (Lazarus). Ved stress handler det også om at etablere en oplevelse af sammenhæng i livet og hverdagen (Antonovsky). Det vil sige begribelighed gennem forudsigelighed, håndterbarhed gennem belastningsbalance og meningsfuldhed gennem delagtighed/deltagelse. Da stress ofte er noget der starter mellem ørerne og ender i kroppen, vil vi sikkert også inddrage mindfulness, mentaltræning, psykologiske værktøjer og test samt forhold som kost, motion og søvn.

 

Forbyggende coaching er fremtidens stressvaccine ~ Dehlia Hannah, Filosof, New York

 

Da stress er individuelt, så er arbejdsområderne under stresscoaching det også. Nedenfor et udpluk af nogle af de emner, som vi bl.a. kan komme ind på, under stresscoaching. Bemærk venligst at listen ikke er udtømmende.

 

• mision, vision, drømme, livsstil, økonomi, sundhed, privatliv, indhold og mening

• identitet, personprofil, karakterstruktur, overbevisninger og værdier

• præferencer, motiver og drivkræfter samt frygt, barrierer og modstand

• (krops)bevidsthed, selvfølelse, selvværd og selvtillid

• bekymring, uro, koncentration, fokusering og fleksibilitet kontra ridigitet

• ambitioner, ansvarlighed/overansvarlighed, perfektionisme og hjælpergen/pleasergen

• forventninger, forventningsafstemning, færdiggørelsesgrader og kvalitetsniveau

• erfaringer, evner, færdigheder, kompetencer og ressourcer

• karriere, jobforventninger, arbejdsglæde og livskvalitet

• jobbeskrivelse, arbejdsbetingelser og arbejdsvilkår inkl. psykisk og fysisk arbejdsmiljø

• arbejdsmængde og sværhedsgrad samt alsidighed kontra stabilitet i opgaverne og jobbet

• abstraktionsniveau og detaljeringsniveau samt håndtering af ændringer og forandring

• adfærd, vaner, uvaner inkl. udskydelse (prokrastinering)

• succeskriterier, mål, resultatspor og personlig effektivitet

• eksekutive evner inkl. bl.a. analyse, planlægning, koordinering, valg og beslutninger

• interesse kontra indflydelse og kapacitet kontra fokus

• forudsætninger, afhængigheder og ansvarsfordeling

• delegering, omverdenstøtte og selvstøtte

• prioritering inkl. skelnen mellem hvad der haster og hvad der er vigtigt

• SWOT (stærke sider, svage sider, muligheder og trusler)

• aktive kontra passive stresshåndteringsstrategier

• direkte kontra indirekte stresshåndteringsstrategier

• selvstøtte/omverdenstøtte og komfort-/udviklingszone

• begribelighed/forudsigelighed, håndterbarhed/belastning og meningsfuldhed/delagtighed

• krav kontra kontrol og ressourcer kontra udfordringer

• håndtering af fakta kontra følelser og det uudtalte kontra det udtalte

• nærhed, affektregulering og selvregulering

• kommunikation, konfrontation, gennemslagskraft og grænsesætning

• problemløsning, forhandling, mediering og konflikthåndtering

• risikostyring og risikohåndteringsstrategier

 

Baggrund som stresscoach

 

ErhvervsCoach® har undervist, coachet og rådgivet indenfor stresshåndtering siden 2004. ErhvervsCoach® er bl.a. uddannet coach og eksamineret psykoterapeut samt certificeret stresscoach i Discovers koncept indenfor trivsel - stress og livskvalitet. Du kan således få lavet en personlige stressprofil indenfor dine livsområder samt få afdækket dine overbevisninger, værdier, ressourcer og potentialer. Dertil kan du også få lavet en personprofil og en effektiviseringsprofil. Denne teori, metodik og erfaring stilles dog til rådighed i alle forløb, uagtet om profilerne tilkøbes.

 

Stressprofilen viser at vi ofte er vi mindre stresset i nogle livsområder end andre. Det kan skyldes at vi i et livsområde allerede behersker effektive mestringsteknikker, som ved hjælp fra en stresscoach, kan overføres til et andet livsområde hvor du er stresset. Samtidig kan stressprofilen hjælpe dig til at se de livsområder, hvorfra du kan hente overskud i dagligdagen. Profilen og ErhvervsCoach® kan også hjælpe dig med at identificere og udvikle dine kompetencer indenfor fire af de vigtigste områder i forhold til stresshåndtering - kommunikation, problemløsning, fleksibilitet og nærhed. I artiklen stress kan du læse mere om symptomer og mestring.

 

Coaching programmer i stresshåndtering

 

Indenfor stresscoaching er der overordnet tre muligheder:

 

1. Gratis og kort indledende telefonisk vejledning

2. Et koncept der består af et kort og åbent forløb på seks møder

3. En totalløsning inkl. stresshåndtering, personlig udvikling og personlig effektivitet

 

Opstart - 1: Gratis telefonisk vejledning

 

Ring kort for besvarelse af spørgsmål og vejledning. Hvis du er i tvivl om stresscoaching, kan ErhvervsCoach® som et kort indledende assesment stille dig et par praktiske spørgsmål omkring belastning og reaktioner inkl. stressorer, symptomer, varighed og intensivitet. Herefter starter de fleste op med koncept nr. 2. Hvis der siden er behov for mere, kan der suppleres med elementer fra koncept nr 3. Telefonsamtalen er gratis og varer typiske 10 minutter.

 

Koncept - 2: Kort intensivt forløb ved fx let til middelsvær stress

 

De fleste vælger af økonomiske, praktiske og procesmæssige årsager koncept nr. 2. Altså et klippekort på seks møder af en time og tyve minutters varighed. Her kan en afdelingsleder, efter ønske og aftale, deltage på første og sidste møde. Det giver samlet en god og tryg ramme med plads til at relationen kan etableres og udvikles samtidig med at coachee kan komme omkring og i dybden med et udvalgt emne. For de fleste rækker det. Viser det sig, at der er ønske og behov for mere, er der bl.a. mulighed for at fortsætte i et forløb som koncept nr. 3 eller at foretage tilkøb og udvidelse. Dermed er du i gang med det samme - uden at forkøbe dig eller at skulle gøre det samme arbejdet to gange.

 

Koncept - 3: Længerevarende forløb ved svær stress

 

I tilfælde af svær og langvarig stress sammensættes dit forløb af tre faser omkring stress, personlighed og performance, med tilsvarende personprofiler omkring stress og trivsel, personprofil og -udvikling samt personlig effektivitet. Har du allerede gennemført eller er i gang med koncept nr. 2, tilpasses dit forløb på baggrund af det arbejde viden og erfaring du allerede har opnået. Koncept nr. 3 er ligeledes opbygget som et klippekort plus personprofiler. Afhængig af dit behov, omfatter koncept nr. 3 otte til fjorten møder.

 

Programmerne i stresshåndtering omfatter generelt set:

 

• Assessment og valg af fokus

• Problemdefinition, ressourcer og målsætning

• Undervisning / psykoedukation

• Dialog, øvelser, opgaver, metoder, værktøjer og coping strategier

• Hjemmeopgaver, personlig refleksion og noter

• Evaluering

 

Derudover er det muligt at få udarbejdet en række erhvervspsykologiske profiler:

 

• DiSC Personprofil (præferencer, selvindsigt og menneskelig indsigt) + Personlig SWOT

• Trivselprofil - stress og livskvalitet (udfordringer og ressourcer på forskellige livsområder)

• Personlig effektivitets profil (bliv mere effektiv indenfor dine rammer)

 

Det kan være svært at ændre en vane, men det kræver ikke meget at gå tilbage til en gammel. Så efter selve coachingforløbet tilbydes du mulighed for at købe supplerende samtaler efter behov - også kaldet efterværn:

 

• Opfølgende samtaler der sikrer fastholdelse

• Samtaler i forbindelse med evt. tilbagefald

 

Praktisk omkring stresscoaching:

 

ErhvervsCoach® er momsfritaget ved psykoterapi, men behandling af stress er skattemæssigt en momspligtig ydelse og tillægges som coaching 25% moms. Hvis du i forbindelse med stress har sundhedsmæssige / helbredsmæssige spørgsmål / tvivl, skal du altid konsultere din egen læge.

 

Video om stress

 

Se Ted-video om stress.

 

Citater om stress

 

Remember,

diamonds are made under pressure!

 

Worrying will never change the outcome!

 

Most of us spend too much time on what is urgent

and not enough time on what is important.

Stephen Covey

 

We are disturbed not by things,

but the view we take on them.

Epictetus

 

Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden... Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?

Søren Kierkegaard

 

Det handler om at sige 'nej',

når man må sige 'ja' til sig selv!

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900